POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES
Quen ten a responsabilidade do tratamento dos seus datos?

Identidade: CONCELLO DE XOVE
CIF: P-2702500-F
Dir. postal: Cl. Camiño Real, s/n, CP 27870, en Xove (Lugo).
Teléfono: 982 59 20 01
Correo elect: concello@xove.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): Computer-3, S.L.U.
Correo electrónico de contacto DPD.: dpd@computer-3.com

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
No Concello de Xove tratamos os seus datos persoais facilitados a través do formulario coa finalidade de remitirlle o Newsletter e/ou boletín informativo da nosa entidade, no que se lle informa de actividades e noticias que poden ser do seu interese no ámbito da formación, subvencións e emprego local.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Conservaremos os seus datos para o envío do newsletter periódico en tanto en canto non nos solicita a oposición ou supresión dos seus datos co nesta finalidade

Cal é a lexitimación par ao tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento explícito e inequívoco que vostede nos facilita mediante a aceptación explícita desta política de privacidade

A que persoas destinatarias se comunicarán os seus datos?
O Concello de Xove pode compartir os seus datos persoais con aquelas empresas ou colaboradoras que son esenciais para pode prestarlle o servizo que nos solicita e que teñen a condición de encargos de tratamento, estas entidades colaboradoras subscribiron un contrato que garante a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos seus datos durante o acceso aos mesmos que realizan con motivo do servizo prestado.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se no Concello de Xove estamos tratando datos persoais que lle concernen ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Concello de Xove deixará de trata os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
Se considera que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, vostede terá dereito a presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos.
(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)