XUSTIFICACIÓN REACTIVA XOVE 2020

Informamos que aquelas empresas que percibiron a a axuda REACTIVA XOVE 2020 e que xa fai 6 meses que así llelo notificaron, deben presentar a súa XUSTIFICACIÓN

  1. Que debo presentar? A persoa beneficiaria deberá presentar no mes sétimo a contar a partir do día seguinte da notificación da axuda
  • Certificado actualizado de situación censal
  • Resolución/certificación de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutua profesional correspondente á persoa física ou da persoa administradora actualizado á data de presentación da xustificación
  • Informe de Vida Laboral da empresa expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social que abarque os 6 meses posteriores á concesión da axuda.
  • Declaración das axudas de mínimis que lle foron concedidas por calquera proxecto durante os tres últimos exercicios fiscais, con indicación do organismo concedente, importe, data de concesión e réxime de axudas en que se ampara ou, no seu caso, declaración de non percibir ningunha. (ANEXO VII)
  • No caso de que no momento da solicitude da axuda se beneficiase dun aprazamento ou fraccionamento de débedas da AEAT, ATRIGA ou Seguridade Social, deberase presentar certificado acreditativo de non existencia das mesmas.

2. Onde e como debo facelo?
PRIMEIRO: Descargar no enlace: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 o Anexo VII, en: ENLACES DE INTERESE – SUBVENCIÓNS COVID 19 REACTIVA XOVE

SEGUNDO: No enderezo anterior: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en: TRÁMITES DESTACADOS – INSTANCIA XERAL, deberá cubrir esa Instancia Xeral e achegar o ANEXO VII cuberto e asinado , así como a documentación descrita no punto anterior (Punto 1 desta publicación)

Print Friendly, PDF & Email