Sabes que o IGAPE ten aberto o prazo ata o 30/12/2020 para que solicites o PRÉSTAMO EXTRAORDINARIO COVID-19

O mínimo do/s préstamo/s por beneficiaria será de 3.000 euros e o máximo de 500.000 euros.

O tipo de xuro será do 0% cando resultase negativo (Euribor+0,2)

PARA OS SEGUINTES CONCEPTOS: compras de materias primas, outros aprovisionamentos e mercadorías, gastos de persoal (soldos e salarios, indemnizacións, seguridade social, e outros gastos sociais), impostos, arrendamentos e cánones, reparacións e conservación, servizos de profesionais independentes, transportes, primas de seguros, publicidade,…

MÁIS INFORMACIÓN

Print Friendly, PDF & Email